သခင့္အတြက္ပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE
သခင့္အတြက္တစ္ခုတည္းပါ သခင့္အတြက္ တစ္ဦးတည္းပါ
သခင္လုိရာ သံုးႏုိင္တယ္ သခင့္အတြက္ အဆင္သင့္ပါ
သခင့္အတြက္တစ္ခုတည္းပါ သခင့္အတြက္ တစ္ဦးတည္းပါ
(သခင့္အတြက္ပါ…)

CHORUS
အေတြးေလးမ်ားထဲ အၿမဲပဲ ရွိေနတယ္
ႏွစ္သိမ့္မႈေလးေပးကာ ခ်စ္ေနတယ္
အတုိင္းအဆမဲ့လုိ႔မရတဲ့ ေမတၱာေတြ ေပးခဲ့ၿပီပဲ
အခ်ိန္ေတြတုိင္း နာရီတုိင္းမွာ ေက်းဇူးေရတြက္ရင္းနဲ႔
သခင့္အတြက္ကုိ ထာ၀စဥ္ေနေတာ့မယ္

ENDING
သခင့္အတြက္ပါ သခင့္အတြက္ပါ
သခင့္အတြက္ပါ သခင့္အတြက္ပါ
ဒီတစ္သက္လံုး သခင့္အတြက္ပါ
သခင့္အတြက္ပါ အခ်ိန္ေတြတုိင္း နာရီတုိင္း
သခင့္အတြက္ပါ သခင့္အတြက္ပါ
အၿမဲပဲ သခင့္အတြက္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.