ေလာက၀မ္းေျမာက္ဘုရားၾကြလာ

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - စုိင္းခမ္းေခါင္၊ မီးမီးခဲ

VERSE 1
ေအးခ်မ္းတဲ့ေဆာင္းရဲ႕ညလယ္မွာ
ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈ ဖြားျမင္ၿပီ
သိမ္ငယ္စြာ ႏြားစားခြက္မွာ ေမွးစက္ကာ
ႏွိမ့္ခ်မႈနဲ႔ ဆင္းၾကြလာ

VERSE 2
သုိးေက်ာင္းေနတဲ့ သုိးထိန္းေတြ
၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္း သိရွိခ်ိန္
ခရီးလွမ္းေပမယ့္ ကယ္တင္ရွင္ဖူးေတြ႕ဖုိ႔
ေအးခ်မ္းမႈၾကား အၿပံဳးေတြနဲ႔

CHORUS
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့ ကယ္တင္ရွင္ ေမြးဖြားၿပီ
လက္ေဆာင္ဘ႑ာမ်ား ကုိယ္ေတာ္အတြက္ေပးလွဴ
အျပစ္သားေတြအတြက္ ကယ္တင္ရွင္ေမြးဖြားၿပီ
(ေလာက၀မ္းေျမာက္ ဘုရားရွင္ၾကြလာခဲ့
ကမၻာလူသား ေကာင္းကင္သားမ်ား ၿပံဳးေပ်ာ္)

(-- ေလာက၀မ္းေျမာက္ ဘုရားၾကြလာ
ေျမႀကီးဘုရင္ ခံယူ --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.