သာသနာရီး

>>>Download

ေတးဆုိ - ဘရိတ္ကီ

RAP
(လွ်ဳိေျမာင္ေတာင္စြယ္ ေတာတန္းမ်ားနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ကုိျဖတ္
၀ိညာဥ္မ်ဳိးေစ့ ဒုိ႔ႀကဲဖုိ႔အတြက္ ခုိင္မာျပင္ဆင္လ်က္
ျပင္ဆင္ရာကုိ မေမာပန္းဘဲနဲ႔ လူငယ္ေတြေဆာင္ရြက္
စာတန္ရန္စြယ္တုိက္ခုိက္ဖုိ႔အတြက္ ရင္ဆုိင္ရန္ ခ်ီတက္)

CHORUS
သာသနာရီး ပါ၀င္ရင္း ကမၻာေျမတခြင္လံုး သြားစုိ႔ေလ
ေစတနာထား ေစရာသြား ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆက္ကပ္ရင္

(မင္းေလးအတြက္ ေနာင္ေရးအတြက္ လူငယ္လူရြယ္အားလံုးအတြက္
ေငးမေနနဲ႔ ငုိက္မေနနဲ႔ စာတန္ရန္စြယ္ တုိက္စုိ႔)

VERSE
လွ်ဳိေျမာင္ေတာင္စြယ္ ေတာတန္းမ်ားနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ကုိျဖတ္
၀ိညာဥ္မ်ဳိးေစ့ ဒုိ႔ႀကဲဖုိ႔အတြက္ ခုိင္မာျပင္ဆင္လ်က္
ျပင္ဆင္ရာကုိ မေမာပန္းဘဲနဲ႔ လူငယ္ေတြေဆာင္ရြက္
စာတန္ရန္စြယ္တုိက္ခုိက္ဖုိ႔အတြက္ ရင္ဆုိင္ရန္ ခ်ီတက္
RAP


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.