ခ်ီးမြမ္းစုိ႔

>>>Download

ေတးေရး - ေအာင္၀င္းေစာ
ေတးဆုိ - ယဥ္မင္းထုိက္

VERSE 1
ေပးထားခဲ့တဲ့ ေကာင္းႀကီးမ်ားအတြက္ ခ်ီးမြမ္းၾကစုိ႔ ဘုရားသားမ်ား
ေလာကသားမ်ား ခ်ီးမြမ္းတဲ့အသံ ၾကားဖူးသလား
ေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းမ်ား မသိၾကသူေတြ ေလာကလူသားမ်ား ခ်ီးမြမ္းေသးရင္
ခ်ီးမြမ္းပါ သင့္ႏႈတ္ကဟစ္လုိက္ပါ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔

VERSE 2
အျပစ္ကလြတ္ဖုိ႔ မစသူေၾကာင့္ ငရဲလမ္းတံခါး၀ပိတ္ခဲ့ၿပီ
ဆုိးညစ္ခဲ့တဲ့ ငါ့ရဲ႕အျပစ္ေတြ ေျပးသြားၾက
ဒုကၡငရဲက ကင္းေ၀းသြားေအာင္ ေသြးသားေတြစြန္႔လႊတ္ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ၿပီ
ခ်ီးမြမ္းပါ ႏွလံုးသားကဟစ္လုိက္ပါ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔

CHORUS
(ခ်ီးမြမ္းစုိ႔) အုိး ဟုိ

VERSE 3
ဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ ညည္းတြားျခင္းမ်ား ၿငိမ္းေအးခဲ့ရ ေက်းဇူးတရား
ေလထန္ပင္လယ္ ဒုကၡလႈိင္းေတြ ၿငိမ္းခဲ့ေတာ့
အားလံုးဟာ သူ႕ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ သုခဘံုနန္းထက္ ေရာက္ခဲ့ရၿပီ
ခ်ီးမြမ္းပါ သင့္ႏႈတ္ကဟစ္လုိက္ပါ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.