ေျပာင္းျပန္

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း

VERSE 1
ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ပါ
ဘုရားေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔မူခ်က္မ်ား
နာခံဖုိ႔ခက္ရင္ ထင္ရာေတြစုိင္းရင္
ႀကံဳေတြ႕ရျပႆနာေတြ

VERSE 2
အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ႀကံဳရင္ အရွင္ဘုရားမစပါ
သူ႕စကားက်ေတာ့ နားမေထာင္ခ်င္ခဲ့
ထင္ရာေတြစုိင္းရင္ ကုိယ္အလုိကုိလုိက္ရင္
ႀကံဳေတြ႕ရျပႆနာေတြ

CHORUS
သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ
အမွားသိက အခုျပင္ဆင္ပါ
အရွင္ဘုရားနဲ႔မွန္ရင္ လူသားနဲ႔မွန္မယ္
အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးဘူး အခုျပင္ဆင္

VERSE 3
အလုပ္မဟုတ္တာကုိ အဟုတ္မလုပ္နဲ႔
အလုပ္မ႐ႈပ္ခ်င္ရင္ အ႐ႈပ္မလုပ္နဲ႔
အလုပ္မျဖစ္ရင္လည္း အျဖစ္မလုပ္နဲ႔
အေျပာေကာင္းဖုိ႔ထက္ အေကာင္းေျပာဖုိ႔လုိတယ္

VERSE 4
ေျပာထားသမွ် ျပန္စဥ္းစား စဥ္းစားထားသမွ် မေျပာနဲ႔
အလြန္ေပ်ာ္ပါ အေပ်ာ္မလြန္ေစနဲ႔
အမႈေဆာင္ပါ အေမွာင္ေတာ့မစုနဲ႔
ကုိယ္နဲ႔စပ္ဆုိင္သူ ကုိယ္နဲ႔အမွ်ခ်စ္တတ္ပါ

ENDING
အမွန္စကားေလးထက္ သမၼာတရားစကားေျပာလုိက္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.