ပုိင္းျခားသိျမင္ႏုိင္ေသာ

>>>Download


ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္

ေတးဆုိ - YC Sisters

VERSE
ေန႔အခ်ိန္ေနဟာ ေနမင္းရွင္ ညအခ်ိန္ အေမွာင္ဟာ ေမွာင္မုိက္သခင္
သစၥာ ေလာကတရားရဲ႕ သစၥာ
စိတ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ခ်ိန္ေတြ မ်က္ရည္ရင္မွာက်ဆင္းမႈေတြ
ရွိမယ္ ေလာကႀကီးထဲရွိမယ္
အဆုိးေတြ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမယ္ လူလူခ်င္းေတြ ခ်စ္တတ္ခဲ့ရင္
ကမၻာေျမထဲမွာ ယံုၾကည္ရင္း ေမွ်ာ္လင့္ရင္း တကယ္ခ်စ္ရင္း

CHORUS
(တြဲလက္ေလးေတြၿမဲကာ အမ်ားအတြက္ အသိတရားေမြးထား
စည္းလံုးကာ ႀကိဳးစားရင္ ေတြ႕လိမ့္မယ္ အမွန္တရား)
တြဲလက္ေလးေတြၿမဲကာ ခံယူႏုိင္မယ္ အမွန္နဲ႔အမွား မိတ္ေဆြ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.