ဘ၀႐ႈခင္း

>>>Download

ေတးဆုိ - မုိင္းရာ

VERSE 1
နာက်င္မႈမ်ားစြာေအာက္မွာ ဒဏ္ရာေတြ ရွိႏွင့္ေနခဲ့
ျမင္ႏုိင္ေသာအလင္းေရာင္မ်ားစြာ ဘယ္သူကာဆီးထား
ေ၀း ေ၀းလြန္းလွတဲ့ ဘ၀ရဲ႕႐ႈခင္းမ်ား

VERSE 2
နာက်င္ျခင္းကားတုိင္လမ္းကုိ
သခင္ကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီ
ကယ္တင္ျခင္းစည္းစိမ္မ်ားစြာ တုိင္ေတာ္မွာ ထင္ရွားခဲ့ၿပီပဲ
ေျပာင္းလဲစြမ္းေသာ ေမတၱာတန္ခုိးမ်ား

CHORUS
ဘ၀မွာ လုိေနရာခရစ္ေတာ္ရွင္ပါ
လက္ခံ ယံုၾကည္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရင္
စိမ္းလန္းျခင္းမ်ား အဆံုးမဲ့တဲ့၀ိညာဥ္ေတြထဲ စီးဆင္းခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ေမတၱာ စမ္းေခ်ာင္းေလးလုိကြယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.