ဆက္ကပ္မယ္

>>>Download

ေတးေရး - စာတုိ
ေတးဆုိ - ထူးအိမ္သင္

VERSE 1
လုိအင္ဆႏၵနဲ႔ တပ္မက္မႈေတြ ဘယ္လုိမွေဖ်ာက္ဖ်က္မရပါ
တကယ္ဆုိေတာ့ ထုိအရာမ်ားအားလံုး မတည္ၿမဲျခင္းေတြ
သိေနလ်က္နဲ႔ တြယ္တာခဲ့ မုိက္ျပစ္မ်ားေၾကာင့္
သခင့္အတြက္ တကယ္ပဲ မွားယြင္းခဲ့တဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္
စိတ္ဓါတ္ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းလုိ႔လာခဲ့ၿပီ

VERSE 2
ေနာင္တတရားနဲ႔ သခင့္ဆီ အျပစ္မ်ား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္
ႀကံဳေနရတဲ့ေ၀ဒနာ ဒုကၡမွ လြတ္ၿငိမ္းလာ
စမ္းလုိေအးတဲ့ဘ၀မ်ဳိး ယေန႔ပင္ကၽြႏ္ုပ္ရလုိ႔လာၿပီ
ေရွ႕ဆက္ရမယ့္အသက္တာအတြက္
လံုး၀မေၾကာက္ဘဲ သခင့္ဆီ လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
အမွန္တကယ္ပဲ စဥ္းစားေတြးတဲ့အခါတုိင္း
ေယ႐ႈရဲ႕ခ်စ္ေမတၱာေတာ္ဟာ ႀကီးမား
မယံုႏုိင္ေအာင္ပဲ ေသြးနဲ႔ရင္းၿပီး
သူေလ အျပစ္သားေတြအတြက္
အသက္ေတာ္ကုိစြန္႔ရွာ

ENDING
သခင့္အတြက္ ဒုိ႔အားလံုး ဆက္ကပ္မယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.