အဓိက

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - စုိင္းခမ္းေခါင္

CHORUS
ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါဦး သင့္ရဲ႕အသက္တာမွာ
မေတာင္းဘဲျပည့္၀ေနတဲ့ အရာေတြကမ်ားစြာ
ဘုရားရဲ႕ေကာင္းျမတ္မႈမ်ား ေတြးၾကည့္လုိက္ပါဦး
အထုိက္သင့္ဆံုးနဲ႔ လုိအပ္တဲ့အရာ
ျပည့္စံုေစေသာ ထုိအရွင္ေမတၱာ

VERSE 1
လုိအင္မ်ား အမွန္ရွိတတ္ပါရဲ႕
ကုိယ္ေတာ္ထံမွ ေတာင္းေလွ်ာက္မႈဟာ ေလာကီအရာအတြက္လား
ဘုရားေပးထားတဲ့ေနရာမွာ ၀န္ခံတတ္ခဲ့ရင္
အစဥ္၀မ္းေျမာက္မႈမ်ား ပုိင္ဆုိင္တတ္တာ

VERSE 2
လုိအင္မ်ား အမွန္ရွိတတ္ပါရဲ႕
ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသာ ဦးစြာရွာလုိက္ပါ
ေနာက္မွထုိအရာေတြ ကုိယ္ေတာ္ေပးလိမ့္မည္
သူေျပာတဲ့ဂတိစကား ပံုျပင္မဟုတ္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.