ေဆာင္းရဲ႕ည

>>>Download

ေတးေရး - ကုိသား
ေတးဆုိ - ေလးေလး၀ါး

VERSE 1
ေရာင္ျခည္အလင္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာ
လြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕ေလးမွာ
ေမြးဖြားခဲ့ေလသူ ေဆာင္းရဲ႕ညခ်ိန္ေလးမွာ
အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ကယ္တင္ရန္ၾကြဆင္းလာ

VERSE 2
ကမၻာကုိစုိးမုိးမယ့္ သခင္ခရစ္ေတာ္
လူသားတုိင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားစြာ
ႏွင္းေငြ႕ေငြ႕ေတြၾကား ေအးခ်မ္းတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ
ႏြားစားခြက္ထဲမွာ သူငယ္ေတြေမြးလာ

CHORUS
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ ေပးဆပ္ျခင္းေတြပဲ
အတုိင္းအဆမရွိပါ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာမ်ားစြာ
ကုန္ခမ္း၍ မသြားႏုိင္ပါ ခြင့္လႊတ္ျခင္း အျပည့္အ၀ရွိတဲ့
ေယ႐ႈ ေယ႐ႈ ဖြားျမင္ၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.