ပါ၀င္ၾကပါစုိ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - ဂေရဟမ္

VERSE 1
သခင္ဘုရားရဲ႕သတင္းေကာင္းကုိ
ဒုိ႔အားလံုး ေဟာေျပာကာ ေ၀ငွစုိ႔
ေပ်ာက္ဆံုးေနသူအား သခင္ထံျပန္ေရာက္ဖုိ႔
ဆက္ကပ္ၾကစုိ႔

VERSE 2
သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
လူသားတုိင္း သိရွိေအာင္ ေ၀ငွစုိ႔
အေ၀းေရာက္ေနသူအား ျပန္လည္လာေရာက္ဖုိ႔
ေျပာျပၾကစုိ႔

CHORUS
ပါ၀င္ၾကစုိ႔ ဘုရားျမတ္ရဲ႕အမႈကုိ
ဒုိ႔အားလံုး စည္းလံုးျခင္းနဲ႔
အလင္းတရားရဲ႕သေဘာကုိ လူေတြျမည္းစမ္းႏုိ္င္ဖုိ႔
ဒုိ႔အားလံုး စည္းလံုးကာ ဆက္ကပ္ၾကမယ္

VERSE 3
သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ခ်စ္ျခင္းဟာ
ဘယ္အရာနဲ႔မွ ႏႈိင္းလုိ႔မရတာ ေသခ်ာတယ္
လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ အေသခံခဲ့သူ
ေယ႐ႈခရစ္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.