ရင္ခုန္ျခင္းခရီးစဥ္

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
ျပန္လာမည့္ေန႔ရက္ ႀကိဳတင္ကာ အသိခက္
ေသခ်ာတာ နီးကပ္လုိ႔ေန ႏွလံုးသားလႈိက္ခုန္ဆဲ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေျပာခဲ့ ျပန္လာမည့္ေန႔အတြက္
သတိနဲ႔အသင့္ရွိၾကေစဖုိ႔ အုိး

VERSE 2
ျပန္လည္ကာဆန္းစစ္ မွန္အိမ္ဆီမီးခြက္
ထုိသခင္ၾကြေရာက္ခဲ့အခ်ိန္ အသင့္ျပင္ရွိေစကြယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေျပာခဲ့ ျပန္လာမည့္ေန႔အတြက္
သတိနဲ႔အသင့္ရွိၾကေစဖုိ႔ အုိး

CHORUS
ခ်ီေဆာင္ျခင္းမွာ ၀မ္းေျမာက္စြာနဲ႔
ေရႊျပည္သစ္ဆီ ခရီးဆက္ခ်ိန္
ေနအိမ္လမ္းဆီ ၀မ္းေျမာက္စြာနဲ႔
ယာယီတဲကမၻာ ထားရစ္ခဲ့
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၿငိမ္သက္ျခင္း ရင္ခုန္ျခင္းေတြနဲ႔
မ်က္စိတစ္မွိတ္ လွ်ပ္တျပတ္ ရင္ခုန္ျခင္းခရီးစဥ္

VERSE 3
စဥ္းစားရင္း ရင္ခုန္ျခင္းေတြအျပည့္နဲ႔
ခ်ီေဆာင္ကာ သိမ္းဆည္းမယ့္ေန႔ ထုိအခ်ိန္
၀မ္းေျမာက္လုိ႔ သီဆုိၾကမယ္ သီခ်င္းသံ
ေၾကြးေၾကာ္ၾက ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုန္းေတာ္


ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.