အစြဲ

>>>Download

ေတးဆုိ - M. လြန္းေနာ

CHORUS
အေရျပားရဲ႕ျဖားေယာင္းမႈေအာက္မွာ
--နဲ႔အစြဲေတြရယ္ (အစြဲေတြနဲ႔)
လူသားရဲ႕အတၱမီးလ်ံမ်ား
ၿငိမ္းသတ္မရပါလား (ၿငိမ္းသတ္လုိက္ ၿငိမ္းသတ္လုိက္ ၿငိမ္းသတ္လုိက္ ... )

RAP 1
အေရွ႕အရပ္က တယူသန္အေတြးမ်ား
သမုိင္းဦးအစ ဗာဗိလုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား က်မ္းျပဳထား
အားႀကီးခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ္ေတြ ေမ့ရမလား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား က်မ္းျပဳထား
လူေတြအတၱစြဲနဲ႔ ခြဲျခားလုိက္ၿပီ လူေတြအတၱစြဲနဲ႔ မွားကုန္ၿပီ
လူေတြအတၱစြဲနဲ႔ ခြဲျခားလုိက္ၿပီ မွား မွား အားလံုးမွား

RAP 2
ေလာကဓတ္ရဲ႕သိပၸံအတတ္နဲ႔ ေခတ္တစ္ေခတ္ေနာက္ရဲ႕ အသိဥာဏ္အေတြးမ်ား
ကမၻာႀကီးကုိ တုိက္ခုိက္ အဆိပ္ေငြ႕ေတြ ႐ႈိက္လုိက္
ကမၻာႀကီးကုိ တုိက္ခုိက္ အဆိပ္ေငြ႕ေတြ ႐ႈိက္လုိက္
လူေတြအတၱစြဲနဲ႔ ခြဲျခားလုိက္ၿပီ လူေတြအတၱစြဲနဲ႔ မွားကုန္ၿပီ
လူေတြအတၱစြဲနဲ႔ ခြဲျခားလုိက္ၿပီ မွား မွား အားလံုးမွား

RAP 3
အာဖရိက လူေတြရဲ႕အစ လူေတြရဲ႕အစ အာဖရိက
သမုိင္းေျပာင္းျပန္ဆြဲၿပီးေတာ့ ေတြးျပန္
အခုေတာ့ အက်ည္းတန္ စစ္ပြဲမ်ား အမုန္းစစ္ပြဲေတြ
ရပ္ၾကစမ္း ရပ္လုိက္စမ္း ရပ္ၾကစမ္း


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.