သံုးပါးတစ္ဆူ

>>>Download

ေတးဆုိ - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

VERSE
ကၽြႏု္ပ္၏ ခုိလႈံရာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား
ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိးစားရာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ဘုရား
ကၽြႏ္ုပ္၏ ခုိလႈံရာ ကုိးစားရာ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္

CHORUS
ခ်ီးမြမ္းလုိက္မယ္ Rock 'N' Roll ေတးသြားေတြနဲ႔
ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား
ခ်ီးမြမ္းလုိက္မယ္ Rock 'N' Roll ေတးသြားေတြနဲ႔
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ဘုရား
ခမည္းေတာ္ဘုရား နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.