ဘယ္လုိလဲ

>>>Download

ေတးေရး - ဂလဲ
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
အမ်ားေသာက္သံုးမုိးခါးရည္
ဒီအခ်ိန္ သင္ေသာက္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရရင္
ဘယ္လုိ သင္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ဦးမလဲ
ေလာကရဲ႕ပံုသဏၭာန္အတုိင္းလား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားႏွစ္သက္တဲ့ ပံုသဏၭာန္လား

VERSE 2
အဆုိး၀ါးဆံုးအက်ဳိးတရားေတြ
ႀကံဳလာမယ္ သင့္ရဲ႕ဘ၀ခရီးလမ္းမွာ
အေျခအေနေတြ တစ္ဖက္သတ္ေစာင္းနင္းက်ေနေစဦး
အဆုိးအားျဖင့္ အ႐ႈံးမခံဘဲ
အေကာင္းအားျဖင့္ အဆုိးတရားကုိ အႏုိင္ယူပါ

CHORUS
မခံႏုိင္စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ကာ
သင့္ထံကုိေရာက္ဖုိ႔ မရွိပါ ကုိယ္ေတာ္မိန္႔ၾကား
ခံႏုိင္ရည္ရွိသေလာက္ေလးကုိ
ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳလုိက္ကာ
အသက္သရဖူအား ၀ူး ရယူစုိ႔လား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.