ႏုိးၾကားစုိ႔

>>>Download

ေတးေရး - ကုိသား
ေတးဆုိ - စီစီေဖါ

VERSE
၀ိညာဥ္တန္ခုိးမ်ား ႏုိးၾကားအမႈေတာ္ေဆာင္မယ္
ႏႈတ္ကပတ္တရားစကားမ်ားအား လုိက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ေန
ဇာတိသေဘာနဲ႔ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္ေတြဖယ္
အေကာင္းဆံုးရွိသမွ်ေတြရယ္ ဘုရားအတြက္ေပးဆပ္မယ္

CHORUS
ခံယူမႈနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခုိင္မာရင့္က်က္ပါ
အက်င့္တရားျဖင့္ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ႏုိင္ငံသုိ႔မ၀င္
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ထာ၀ရအသက္ရရွိခဲ့ၿပီး
ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းေ၀မွ် လူတုိင္းသိရွိဖုိ႔ရန္
ေဟာၾကားစုိ႔ သက္ေသမ်ား
ယံုၾကည္နဲ႔ေရွ႕သုိ႔လွမ္းမယ္ ဘုရားအတြက္
ရဲရင့္ျခင္းရွိေစ ဘုရားရဲ႕သားသမီးေတြ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.