ဆႏၵတစ္ခု

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ - စံပီး၊ ႏူးႏူး

CHORUS
ဆႏၵတစ္ခုရွိရင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေန႔ရက္မ်ား
အေမွာင္မုိက္ဆံုးေသာညနက္ထဲ အလင္းက မင္းအတြက္ပဲ
အခ်ိန္ရဲ႕ခရီး ရပ္ထားလုိက္ခ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေန႔ရက္တုိင္း
အတူတူႏွလံုးသားထဲ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕မီး မင္းကုိ ရည္စူးခဲ့ၿပီး
ဒီဆႏၵ ငါ့(ဒုိ႔)ရင္မွာ
(ဒီဆႏၵ ဒုိ႔ရင္ထဲ ဒီဆႏၵ ဒုိ႔ရင္မွာ)

VERSE
မင္းတစ္ေယာက္သာ ငါ့အရိပ္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေနရာ
ပင္လယ္ေရေတြ ေျခာက္ခမ္းေနပါေစ ရင္မွာအၿမဲသိထား

BRIDGE
မင္းပဲထာ၀ရသစၥာ ႏွစ္သိမ့္ေသာရင္ခြင္
အရာရာကုိ နားလည္သူ အျပန္အလွန္ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး
ရွိသမွ် ႏွလံုးသားရဲ႕ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေမတၱာ
သက္ဆံုးခ်ိန္တုိင္ေအာင္ ရင္ဆုိင္မယ့္ေန႔ေတြ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ထာ၀စဥ္တည္မယ္ ဒီခ်စ္ျခင္း


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.