အကန္႔အသတ္မရွိေမတၱာ

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - အာေဗလ

VERSE 1
ေန႔ရက္တုိင္းအတြက္ အုိ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား
ခံစားရ မွန္းဆမရႏုိင္ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ဂ႐ုဏာမ်ား
အကန္႔အသတ္မရွိတဲ့ သူ႕ေမတၱာရယ္ သားသမီးအေပၚ၀ယ္
ေသာက ဒုကၡကင္းေ၀းေအာင္ အၿမဲပုိ႔ေဆာင္ေန

CHORUS
အုိ ႀကီးျမတ္လွေပ ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးေစ
ထာ၀စဥ္သာ ခုိလႈံသူအတြက္ အၿမဲအသင့္ရွိေနတယ္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘုရားရွင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ဘုရင္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ထာ၀စဥ္သာ ခ်ီးေျမႇာက္ပါ၏
အျပစ္ရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈၾကား ေရြးႏႈတ္လမ္းျပေပးသူ
အရွင္ဘုရား ဘုန္းႀကီးေစသတည္း

VERSE 2
အားနည္းျခင္းအတြက္ အုိ အားျဖစ္ေစခဲ့
ျဖတ္သန္းတဲ့ဘ၀ရဲ႕လမ္းမွာ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ဂတိေတြနဲ႔
ေလာသားတုိင္းထူးျခားေစတယ္ သူ႕သားသမီးကုိ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ေန႔စဥ္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေစတယ္

BRIDGE
စာတန္ရန္စြယ္လာပါေစ ဒုိ႔က မေၾကာက္တယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နာမ၌ ဒီအရာေတြကုိ ႏုိင္ခြင့္ေပး


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.