ဧမာေႏြလ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - YC Brothers

VERSE 1
ယံုၾကည္ကုိးသူအေပါင္း သီခ်င္းေတးက်ဴးျမြက္ဆုိ
ဧမာေႏြလ ကယ္တင္ရွင္
နံနက္လင္းေရာင္ျဖာခ်ိန္မွ ေန၀င္ညတုိင္ မစေန
ဧမာေႏြလ ေမတၱာရွင္

VERSE 2
အထက္ေကာင္းကင္စံုလင္ျခင္း ေျမႀကီးရဲ႕လွပျခင္း
ဧမာေႏြလ ကယ္တင္ရွင္
အရာရာတုိင္းကုိ ျမင္ေစျခင္း အလြန္သိမ္ေမြ႕စြာ လမ္းျပျခင္း
ဧမာေႏြလ ေမတၱာရွင္

CHORUS
ဧမာေႏြလ ေက်းဇူးရွင္ သီခ်င္းက်ဴးဧျခင္းျဖင့္
သံၿပိဳင္ဂုဏ္ေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္း ျမြက္သီဆုိကုန္
စံုလင္စြာ ဆုေက်းဇူးေတြ သီခ်င္းက်ဴးဧျခင္းျဖင့္
ဧမာေႏြလ ေမတၱာရွင္
(ဧမာေႏြလ ကယ္တင္ရွင္ ဧမာေႏြလ ေမတၱာရွင္)

ENDING
နံနက္လင္းေရာင္ျဖာခ်ိန္မွ ေန၀င္ညတုိင္ မစေန
ဧမာေႏြလ ေမတၱာရွင္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.