ပုိင္းျခားႏုိင္ဖုိ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - ဘရန္ဆုိင္း

VERSE 1
မွားမိျပန္ၿပီ ဇာတိအေသြးအသားေနာက္လုိက္မိလုိ႔
အလိမ္ျဖစ္ျပန္ရင္လည္း ၀န္ခ်ဖုိ႔မရဲ
မွားျဖစ္စဥ္ေတြ ကာဆီးထားေနေတာ့
အားငယ္စိတ္ေလး ရွိေနေပမယ့္ ဒီႏွလံုးသားကုိ သခင္ကသိေနေတာ့
ျပန္ၿပီး ၀န္ခ်ခြင့္ေပး သခင္ရယ္

VERSE 2
ခြင့္လႊတ္မူပါ ဒီလုိ သိလ်က္နဲ႔ မွားမိလုိ႔
ျပန္လည္ေရွ႕ဆက္မမွား တည္သြားဖုိ႔အတြက္
ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ေတာ့
စုိးရိမ္စိတ္မ်ား ျပည့္ေနေမယ့္ ဒီႏွလံုးသားကုိ သခင္ကသိေနေတာ့
ဆက္ၿပီး ၿငိမ္သက္ျခင္းခြင့္ေပး သခင္ရယ္

CHORUS
အနာဂတ္ရဲ႕ခရီးလမ္းေတြမွာ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ႏႈတ္ကပတ္ေတာနဲ႔
အဆုိးနဲ႔အေကာင္းကုိ ခြဲျခားသိ ဘ၀အသက္တာကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး
အသက္ရွင္သြားႏိုင္ဖုိ႔ အစဥ္ လမ္းျပေပးပါ သခင္ရယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.