အလင္းတစ္စက္

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - Group

VERSE 1
ဘ၀အသက္တာေလးမွာ အလုိေတာ္နဲ႔အညီ ေလွ်ာက္လွမ္းကာ
နာခံျခင္း (ႏွိမ့္ခ်ျခင္း) သည္းခံျခင္း (၀မ္းေျမာက္ျခင္း)
စံုလင္တဲ့ ဂုဏ္အင္လကၡဏာ သင့္အသက္တာ

VERSE 2
ရွိတဲ့ေနရာေလးမွာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အေၾကာင္းကုိ သင္ေျပာပါ
အေသခံျခင္း (အျပစ္လႊတ္ျခင္း) ထေျမာက္ျခင္း (အသက္ရွင္ျခင္း)
စံုလင္တဲ့ ဂုဏ္အင္လကၡဏာ ၾကားသိေစပါ

(-- ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ ဒုိ႔ရဲ႕အသက္တာေလးေတြ
စံနမူနာေကာင္းအျဖစ္နဲ႔ အသက္ရွင္စုိ႔ကြယ္
မွန္ကန္ စိတ္ထား ႐ုိးသားျခင္းေတြနဲ႔
သာသနာေတာ္အတြက္ အလင္းတစ္စက္ျဖစ္ေစဖုိ႔ --)

BRIDGE
႐ုိးသားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနဖုိ႔ ဆက္ကပ္ျခင္းမ်ားရယ္
ျပစားမႈမျဖစ္ေစနဲ႔ မွန္ကန္ေသာစိတ္ထားမ်ား အစဥ္သာထား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.