မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔အတြက္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိသား
ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း

(မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔အတြက္ ႐ူပါ႐ံု)

VERSE 1
ပုခံုးေျပာင္း၀န္ထမ္းရမယ့္ ဒုိ႔လူငယ္
ခုိင္မာတဲ့စိတ္ဓါတ္ရွိေစေနာ္ ေလတုိက္ေသာအခါ
လြင့္တတ္ေသာဖြဲလုိ မျဖစ္ရေလေအာင္
ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ခုိင္ၿမဲ

VERSE 2
တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသာသနာေတာ္
ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားရဲ႕တာ၀န္ ေက်ပြန္ရမယ္
အဓြန္႔ရွည္ခုိင္ၿမဲရန္ ထိန္းသိမ္းေနမည္
(မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔အတြက္)

CHORUS
ယံုၾကည္ျခင္းရယ္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရယ္ ခ်စ္ျခင္းရယ္
ေရွ႕ဆက္မယ္ေဟ့
ခံယူခ်က္ေတြ အမွန္တရားေတြ ကုိယ္ေတာ္အတြက္ဆုိ
ေရွ႕ဆက္မယ္ေဟ့
(မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔အတြက္ ႐ူပါ႐ံု)

ENDING
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ဆုိ ေရွ႕ဆက္ၾကမယ္ေဟ့


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.