ဘ၀သခင္ေယ႐ႈရွင္

>>>Download

ေတးဆုိ - ခရစၥတုိဖာ

VERSE 1
ဘ၀ရဲ႕ဒုကၡေတြ ႐ုိးသားျခင္းမဲ့စြာ
ေလာကႀကီးထဲ အၿမဲတမ္း ႀကံဳေတြ႕မယ္
ဘ၀ကုိ ႐ုန္းေစဖုိ႔ ဘ၀ကုိ ရပ္ေစဖုိ႔
အရိပ္လုိ ေန႔ေန႔ညည ေႏွာက္ယွက္ေနတယ္

VERSE 2
စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားစြာ စိတ္႐ႈပ္ျခင္းမ်ားစြာ
ေပးေပးၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္းအႏုိင္ပုိင္းမယ္
ေလးလံေသာ၀န္မ်ား အျပစ္ႏြံနက္အုိင္ထဲ
အဆိပ္လုိ ႐ူးသြပ္ၿပီးရင္း ႐ူးသြပ္ေစတယ္

CHORUS
အ႐ႈံးေပးျခင္းနဲ႔ ၀မ္းနည္းစြာ ငုိေၾကြးေနမလား
မိတ္ေဆြ လြတ္ေျမာက္ရမယ့္ လမ္းေလးကုိ ေတြ႕ျမင္
မ်က္စိမွိတ္ၿပီး စိတ္ခ်စြာ ပံုအပ္ပါေတာ့
တန္ခုိးရွင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အား

VERSE 3
ဘ၀ရဲ႕ဒုကၡေတြ အားလံုးၿငိမ္းသြားေအာင္
အသက္စြန္႔ေပးအပ္ခဲ့ ေယ႐ႈရွင္
ဘ၀ေတြလွေစဖုိ႔ ဘ၀ေတြ က်န္းမာဖုိ႔
ေမတၱာေက်းဇူးသက္သက္ ေရြးႏႈတ္ေလၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.