မွန္သြားအရိပ္

>>>Download

ေတးဆုိ - ထူးအယ္လင္း၊ မီးမီးခဲ

VERSE 1
ဟုိးေ၀းကုိ ထြက္ခြာသြားခ်င္ ေျခလွမ္းေတြ
တိတ္ဆိတ္ရာ လူသူအလွမ္းေ၀း ဘ၀ဆီ
အတိတ္ေဟာင္းေတြျမင္လာေတာ့ အသစ္ေတြမခ်ဳိၿမိန္ေတာ့
အႏုိင္ပုိင္းမႈေတြ ျဖစ္စဥ္ ကမၻာႀကီးထဲ

VERSE 2
(ရင့္သီးစြာ ျပင္းထန္ ခ်ဳိးႏွိမ္တဲ့စကားမ်ား
အားနည္းသူ ထာ၀စဥ္ အ႐ႈံးရဲ႕သားေကာင္
ကံေၾကာင္းရယ္ေခေလေတာ့ အၿငိဳးရယ္မေျပႏုိင္ေတာ့
မွန္သြားအရိပ္မွာ ၀ုိးတ၀ါးထင္က်န္ဆဲ)

လူလူခ်င္းပဲ တန္ဖုိးထားၾကပါ ကြာဟခ်က္ေတြအားလံုး
(-- ကြက္လပ္ျဖည့္လုိက္ပါလား --)
(သူငါအေသြးအသား ကုိယ္စီရွိၾကပါလ်က္နဲ႔
သူက ျမင့္ျမတ္ ငါက နိမ့္က်
ဘာေၾကာင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေနလဲ)
စဥ္းစားၾကည့္ပါလား ေတြးၾကည့္ အေျဖညႇိရင္
ဒုိ႔တေတြတူညီတာ
(-- အေျခအေနမွန္ တန္းတူထား --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.