အခုတစ္မ်ဳိးေနာင္တစ္မ်ဳိး

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - မ်ဳိးႀကီး

ဣသေရလလူမ်ဳိး ဣသေရလလူမ်ဳိး ဣသေရလလူမ်ဳိး

VERSE 1
အဲဂုတၱဳျပည္ကၽြန္ဘ၀က ေရြးႏႈတ္ခဲ့ေလၿပီ
အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာနဲ႔ ဘုရားရဲ႕တန္ခုိးေတာ္မ်ား
ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့
အသည္းထဲ တထိတ္ထိတ္တုန္
ခ်ီးမြမ္းၾက ဘုန္းႀကီးေစသတည္း

VERSE 2
အဲဂုတၱဳျပည့္ကၽြန္ဘ၀က အခုေတာ့ လြတ္ခဲ့ၿပီ
ေတာင့္တမိတဲ့ေရတစ္ခြက္ အခုေတာ့မရွိပါလား
ေအာ္ျမည္ကာ ဆဲေရးျပဳခဲ့ၾက၍ အျပစ္ဟာ
ဘုရားေရွ႕ ၀မ္းနည္းစရာ
ခ်ီးမြမ္းတဲ့ႏႈတ္ခမ္း အခုေတာ့ အခုေတာ့ က်ိန္ဆဲ

CHORUS
-- ဘုရားေဖးမစဥ္ ခ်ီးမြမ္းၾက ကခုန္ျမဴးကာ
စိတ္ရဲ႕လုိခ်က္ မျပည့္၀ခဲ့ရင္ ေအာ္ျမည္ၾက
အုိး ဘုရားလမ္းျပ ေန႔ညတုိင္းမွ
သိလ်က္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္မွားယြင္း ရရွိမယ့္ေကာင္းႀကီး သူတုိ႔လြဲၿပီ
ဆင္ျခင္ၾကည့္ သင့္ရဲ႕အသက္တာ ႏွလံုးသားမွာအၿမဲ
ဆုိးဆုိးေကာင္းေကာင္း ၀န္ခံဖုိ႔ မေမ့လုိက္ပါနဲ႔
ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေရွ႕ကဒုိ႔အတြက္ ေကာင္းႀကီးမ်ားေတြကုိ
ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ အသက္တာကုိ ေလွ်ာက္လွမ္း


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.