မေမ့နဲ႔

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ခ်စ္စမ္းေမာင္

VERSE 1
ေ၀ဟင္ပ်ံ အျမင့္က ငွက္ေတြဟာ အေပၚမွာ ရယ္ေမာႏုိင္မယ္
 ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ေခါင္းေပၚမွာ သူအိမ္မဖြဲ႕ႏုိင္ပါ
သမၼာသတိမ်ား ရွိေစပါ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသား ျဖစ္ေနမွာ
ယံုၾကည္သူမ်ား ကုိယ္ေတာ္ထံပါး အေမြစားအေမြခံ

VERSE 2
စာတန္နတ္ဆုိးရဲ႕ေသြးေဆာင္ခ်ိန္နာရီေလ်ာ့နည္းၿပီမုိ႔
ယံုသူမွာ အားနည္းခ်က္ကုိရွာ ၿပိဳယုိင္ပ်က္စီးေစဖုိ႔
လုိခ်င္သမွ်နဲ႔ ေသြးေဆာင္မယ္ ခႏၶာအသက္ပ်က္စီးေစမယ္
သင္သတိထား စာတန္အသုိက္မ်ား ရင္မွာရစ္ဖြဲ႕ျခင္းမခံနဲ႔

CHORUS
(အဆုိးဆံုး သင့္ရဲ႕၀ိညာဥ္ ဖ်က္ဆီးမယ့္သူကုိ ဂ႐ုစုိက္
စိတ္ရဲ႕တပ္မက္မႈ လြန္က်ဴးျခင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားလုိက္
လမ္းျပေပးႏုိင္တဲ့သူ သင့္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ထာ၀ရမုိ႔
ဘ၀တစ္ခုလံုးကုိ ေပးအပ္ထား)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.