ခ်စ္ေနတယ္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိသား
ေတးဆုိ - ကုိသား၊ ေက်ာ္မုိးခုိင္

VERSE 1
ဆုိးခဲ့တဲ့အျပစ္ေတြအတြက္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ
ခြင့္လႊတ္မယ့္သူ ဘယ္မွာရွိဦးမလဲ
စုိးထင့္မိေနတယ္ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိခဲ့တယ္
လူေတြအျမင္က တစ္မ်ဳိးပဲ တစိမ္းဆန္ေနတာ့
ကုိယ့္အမွားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ယူႀကံဳးမရျဖစ္ေနမိတဲ့အခ်ိန္မွာ
အားေပးမယ့္သူ အနားေရာက္ရွိခဲ့တယ္

CHORUS
(ဘုရားသခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္)
လူသားမ်ားအတြက္ အသက္စေတးခဲ့ရေလၿပီ
အျပစ္လႊတ္တဲ့သခင္ ခြင့္လႊတ္ခ်စ္ေနတယ္
အတုိင္းအဆမရွိတဲ့ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာ
ေပးဆပ္းျခင္းနဲ႔ သူလမ္းျပေန ႏွလံုးသားထဲက ေခၚဖိတ္လက္ခံခဲ့
စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး အမွန္တရား
(ဘုရားသခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.