ဘယ္သူ႕အတြက္

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - ကဗ်ာဘြဲ႕မွဴး

VERSE 1
လွမ္းသြားေလၿပီ သူ႕ရဲ႕ေျခလွမ္း
ကရာနီ လူသတ္ကုန္းဆီသုိ႔ အုိ ေမာဟုိက္စြာနဲ႔
ေလးလြန္းတဲ့ ကားတုိင္ကုိထမ္း
ေက်ာေပၚမွာ ျပင္းလြန္းဒဏ္ခ်က္ေတြ နာက်ည္းလည္း

VERSE 2
႐ုိက္ထားေလၿပီ သူ႕ရဲ႕ေျခလက္
သံမႈိႏွင့္မက လွံခ်က္ေတြ အုိ ေသြးတုိ႔ယုိစီး
ဦးေခါင္းမွာဆူးသရဖူနဲ႔
ကဲ့ရဲ႕ကာဆဲေရးတဲ့စကားေတြ သူခံသြား

CHORUS
ဘယ္သူ႕အတြက္ ဘာအတြက္လဲ
ဘာေၾကာင့္လဲ စဥ္းစားစရာ
ဒီေလာက အျပစ္သားမ်ားအတြက္
ခႏၶာအသက္ေပးဆပ္လုိ႔ သူကယ္ခဲ့တယ္
အပါယ္ငရဲမွ ကယ္ႏႈတ္ဖုိ႔ရန္ ဒဏ္ခ်က္နဲ႔ လဲခဲ့တာ
အုိဘုရားေမတၱာ ဘုရားေမတၱာ
တစ္ဖက္သတ္နဲ႔ ခ်စ္တဲ့ေမတၱာတရား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.