ႏွိမ့္ခ်လ်က္ကုိးကြယ္

>>>Download

ေတးေရး - ဘရန္ေတာင္
ေတးဆုိ - ႀကိဳးၾကာ

VERSE 1
ျမင္ေနေသာအရာတုိင္း ဆင္ျခင္ေသာအရာတုိင္း
အရာရာတုိင္းမွာ ဘုရားရဲ႕လက္ရာမ်ား
အံ့ၾသမိပါတယ္ အုိ ထူးဆန္းကၽြမ္းသူ
ႏွလံုးသားထဲမွာ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႔ပါပဲ

VERSE 2
တုႏႈိင္းမရႏုိင္ေသာ အရာအားလံုးထက္မွာ
အေသခံအေသြးသြန္းကာ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာမ်ား
အစဥ္ထြန္းေတာက္ေနေသာ အရွင္ဘုရားရဲ႕ဘုန္းေတာ္
ႏွလံုးသားထဲက ခ်ီးမြမ္းဖုိ႔ပါပဲ

CHORUS
ဒူးေထာက္လ်က္ အစဥ္ ႐ုိေသျခင္းနဲ႔
ခ်စ္ျခင္းမ်ား အစဥ္ ျမတ္ႏုိးမႈမ်ား
ေပးအပ္လ်က္ အစဥ္ ျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္
(ႏွိမ့္ခ်လ်က္ အစဥ္ ျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္
ဒူးေထာက္လ်က္ အစဥ္ျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.