စိတ္ခ်

>>>Download

VERSE 1
တခါတေလက်ေတာ့ စိတ္ညစ္မယ္ မေရရာလွတဲ့ လူ႕ဘ၀အလယ္
ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီးေတြ ေမ့တတ္တယ္
ယံုၾကည္ျခင္းတုိ႔ လြင့္ေပ်ာက္ျပယ္ ဘယ္ဆီသြားမွန္းမသိေတာ့တယ္
ဘုရားရွင္ရယ္ ေမ့မ်ား ေမ့ေနသလားကြယ္

CHORUS
ယံုၾကည္ျခင္း မေလွ်ာ့လုိက္ပါနဲ႔
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ေရွ႕ဆက္သာထားကြယ္
ဘုရားရွင္ဟာ ငါတုိ႔အတြက္ အၿမဲတမ္းရွိေနတယ္
စိတ္ခ်ကာေလ ယံုၾကည္လုိက္ကြယ္
(စိတ္ခ်ကာေလ တကယ္စိတ္ခ် ယံုၾကည္လုိက္ကြယ္)

VERSE 2
လွ်င္ျမန္လွတဲ့ လူ႕ဘ၀အလယ္ အေျခအေနမ်ားက ေျပာင္းလဲလြယ္
ခံယူထားတဲ့သေဘာထားေတြ ပ်က္တတ္တယ္
ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဂတိသစၥာ ခဏေလးအတြက္မဟုတ္ခဲ့ပါ
အၿမဲသာရယ္ တစ္သက္လံုးပဲ ရွိေနတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.