အျခားမရွိ

>>>Download

ေတးရး - ခြန္ရွန္ဆုန္
ေတးဆုိ - ေသာမတ္(စ္)ျမသြင္

VERSE 1:
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားဘယ္သူ မျဖစ္ႏုိင္ရာ/မေပးႏုိင္ရာ
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ဘ၀ကုိ ေပးပုိင္သူ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အႀကံအစည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားနဲ႔
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ျခင္းအခြင့္အတြက္
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားဘယ္သူ မျဖစ္ႏုိင္ရာ/မေပးႏုိင္ရာ

CHORUS:
ေသမင္းရဲ႕အရိပ္ လႊမ္းမုိးခ်ဳိင့္ထဲသုိ႔ ေလွ်ာက္ခဲ့ရစဥ္ ကြယ္ကာခဲ့ၿပီ
မာရ္နတ္တန္ခုိး ေက်ာ့ကြင္းေလွာင္ခ်ဳိင့္မွ ကုိယ္ေတာ္ကယ္ႏႈတ္ေရြးခဲ့ေလၿပီ
ဆာငတ္၀ိညာဥ္အတြက္ ေအးျမေရတစ္စက္ တမ္းတမိစဥ္ ကုိယ္ေတာ္ေပးၿပီ
သိျခင္းနဲ႔ မသိျခင္း ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အျပစ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္ေတာ္ေျဖလႊတ္ေပးခဲ့ေလၿပီ
အဘယ္အမႈမ်ဳိးကုိ ငါသည္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကရမလဲ အားလံုးပံုအပ္ထား
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားဘယ္သူမျဖစ္ႏုိင္ရာ

VERSE 2:
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားဘယ္သူ မရွိႏုိင္ရာ/မခ်စ္ႏုိင္ရာ
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အျပစ္ ကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ားကုိ လႊတ္ႏုိင္သူ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕လြန္က်ဴးျခင္း အလြန္ဆုိးယုတ္ျခင္းအတြက္
အေသြးသြန္းခဲ့ရွာ ကရာနီကုန္းထက္မွာ
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားဘယ္သူ မရွိႏုိင္ရာ/မခ်စ္ႏုိင္ရာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.