ေရာက္လုၿပီ

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - ရိန္မုိး

VERSE 1:
ေန႔ရက္အခ်ိန္သည္ ကူးေျပာင္းသြားၿပီပဲ
စိတ္ႏွလံုးအသစ္နဲ႔ အသက္ရွင္ဖုိ႔ အုိး အုိ အုိး
ေဟာင္းရြက္ေတြလည္း ေၾကြခဲ့ရၿပီပဲ
အခ်ိန္ေတာ့ ရြက္ႏုေတြ ထြက္လာရင္

VERSE 2:
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္သည္ ေရာက္ရွိလုိ႔လာၿပီ
ေနာင္တတရားရရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ အုိး အုိ အုိး
အဆုိးနဲ႔အေကာင္းေတြကုိ ခြဲျခားဖုိ႔လာမည္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကြလာရင္

CHORUS:
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြနဲ႔ အသက္ရွင္လုိ႔ သြားမယ္
နာက်ည္းျခင္းေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း မရွိဘူး အုိ
ထာ၀ရစည္းစိမ္ ခံစားရမည္မွာ
ထုိႏုိင္ငံေလး ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.