ေရြးစမ္းပါ

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - အယ္ေဇာ္

VERSE 1:
မင္းဘ၀အတြက္ မင္း လမ္းေကာင္းကုိေရြးပါ
စိတ္ခ်ရတဲ့အရာကုိေရြး
ဟုိလမ္းလား ဒီလမ္းလား ေရြးရမွာဟာ ဒီႏွစ္လမ္းသာ
အနာဂတ္အတြက္ သာယာဖုိ႔ က်ဥ္းေသာလမ္းနဲ႔က်ယ္ေသာလမ္း
က်ယ္ေသာလမ္း က်ယ္ေသာလမ္းဟာ ေရြးရမွာ ဒီလမ္းပါ
က်ဥ္းေသာလမ္း က်ဥ္းေသာလမ္းကုိ ေရြးလုိက္ပါ ယံုစမ္းပါ

VERSE 2:
ထာ၀ရအသက္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေသာ လမ္းေလးကုိေရြးပါ
က်ဥ္းေျမာင္းေသာေၾကာင့္ ၀င္သူနည္း
ဟုိလမ္းလား ဒီလမ္းလား ေရြးလုိက္ပါကြာ က်ဥ္းေသာလမ္းကုိ
ထာ၀ရအသက္ဘယ္မွာလဲ ဒုကၡမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
ရင္ဆုိင္လုိက္ ရင္ဆုိင္လုိက္ပါ ေရြးရမွာ ဒီလမ္းပါ
က်ဥ္းေသာလမ္း က်ဥ္းေသာလမ္းကုိ ေရြးလုိက္ပါ ယံုစမ္းပါ
စိတ္ခ်ရၿပီ ထုိလမ္းပါ ေကာင္းကင္ဘ႑ာခံစားမွာ

ENDING:
က်ဥ္းေသာလမ္း က်ဥ္းေသာလမ္းကုိ ေရြးလုိက္ပါ ယံုစမ္းပါ
စိတ္ခ်ရၿပီ ထုိလမ္းပါ 


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.