ဆာလံ ၂၃

>>>Download

ေတးဆုိ - ငါငူး

VERSE 1:
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ့သုိးထိန္းျဖစ္မူ၏
ငါသည္ ဆင္းရဲျခင္းမခံရ
စိမ္းလန္းေသာအရပ္၌ ငါ့ကုိ အိပ္ေစမူၿပီ
သာယာေသာ ျမစ္နား ပုိ႔ေဆာင္မူ၏

VERSE 2:
ငါ၏ စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ အစဥ္အားျဖည့္၍
သမၼာတရားလမ္း ပုိ႔ေဆာင္၏
ေသမင္းအရိပ္ခ်ဳိင့္ ငါေလွ်ာက္ရေသာ္လည္း
ကြယ္ကာရာအဖ သခင္ရွိ၏

CHORUS:
ရန္သူမ်ားရဲ႕အလယ္ ကၽြႏ္ုပ္သြားလည္း မေၾကာက္ရြံ႕တယ္
ဆီနဲ႔လိမ္းေသာ ကၽြႏ္ုပ္အဖ ကြယ္ကာမူတယ္
ကၽြႏု္ပ္ေက်းဇူးခြက္ဖလားလည္း လွ်ံလ်က္အၿမဲရွိတယ္
အဖဘုရား ေကာင္းႀကီးေတြ ၾကြယ္၀တယ္

VERSE 3:
အကယ္စင္စစ္ ဆုေက်းဇူးနဲ႔ အဖဘုရားဂ႐ုဏာမ်ားစြာ
အကၽြႏု္ပ္အတြက္ တစ္သက္လံုး စံစား၍
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ စံအိမ္ေတာ္ထက္၀ယ္
စဥ္ၿမဲေနထုိင္ခြင့္ ရလိမ့္မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.