ႏွစ္သစ္

>>>Download

ေတးရး - ဘရန္ေအာင္
ေတးဆုိ - ဘရန္ေအာင္

VERSE 1:
ဒုိ႔အားလံုးအတြက္ ဒီလုိ ႏွစ္သစ္ေလးကုိ
၀မ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆုိၾကမယ္
မဂၤလာေန႔ျမတ္အျဖစ္ ဒီလုိႏွစ္သစ္ေလးကုိ
ဒို႔ဘ၀အတြက္ ႀကိဳဆုိလုိ႔ရယ္

CHORUS:
အေပါင္းအသင္းမ်ားတုိ႔ ႏွစ္သစ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ သီက်ဴးၾကမယ္
ဒီလုိႏွစ္သစ္ေလးတစ္ခုမွာ ညီညာစြာ
ပါ၀င္ကာ ဆင္ႏႊဲၾကမယ္

VERSE 2:
ဒုိ႔မ်ားရဲ႕ အတိတ္အျပစ္ေတြအားလံုးလည္း
ဘုရားျမတ္ေရွ႕ ၀န္ခံလုိ႔ရယ္
လာမယ့္ႏွစ္သစ္ရက္ျမတ္ေလးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ဒုိ႔ဘ၀ကုိ ျပင္ဆင္ၾကမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.