ဖိလိပၸိ ၄း၁၃

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
အဘယ္အမႈကုိမွ် စုိးရိမ္ျခင္းမရွိ အရာရာတုိင္း၌ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ
အစဥ္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ပင္ ရွိေနၾကေလာ့
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သူ႕ထံေတာင္းပန္ လုိေသာအရာအားလံုးတုိ႔ကုိ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့

CHORUS
ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ ဘယ္သူမွ် ႀကံစည္၍မမွီႏုိင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ရေပလိမ့္မည္
ေယ႐ႈအားျဖင့္ သင္စိတ္ႏွလံုး ေစာင္မေနလိမ့္မည္
ဘုရားရွင္သည္ သင့္အနီး၌ ရွိေတာ္မူသည္

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ စံပယ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိသည္
သင္လုိသမွ် ေယ႐ႈအားျဖင့္ ျပည့္စံုေစမည္
ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဘုရားရွင္သခင္ သင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူမည္
အစဥ္မျပတ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀ၾကေလာ့


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.