ေက်းဇူးေတာ္အေသြး

>>>Download

ေတးရး - ကာလက္
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
ရွင္သန္ေနထုိင္သြားလာတဲ့ လူ႕ဘ၀ႀကီးထဲ
ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားနဲ႔ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး
အၿငိဳးအေတးဖြဲ႕ကာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားၾကတယ္

VERSE 2
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေၾကာင့္ အျပစ္ႏြံနစ္မြန္းေန
အျဖဴေရာင္အခ်စ္မ်ားလည္း ဘယ္မွာေတြ႕ႏုိင္မလဲ
ဒီအေမွာင္ဘ၀ထဲက ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ခက္ေနၿပီ

PRE-CHO
စာတန္လွည့္စားထားတဲ့ အျပစ္သားမ်ားကုိ
ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈဘုရားသည္
အေသြးေပးဆပ္ကာ သူေလ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
ဒီေက်းဇူးေတာ္ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ဂ႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္
အထက္ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံကုိ ၀င္စားခြင့္ရခဲ့ၿပီ
ဒီအေသြးေတာ္ ေယ႐ႈရဲ႕အေသြးေတာ္ေၾကာင့္သာ
ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရရွိၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.