ျပန္ခဲ့သုိးသငယ္

>>>Download

ေတးရး - ယားဘုိအိ
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
သခင္နဲ႔ေ၀းရင္ လြတ္ၿငိမ္းမယ္ ထင္ေယာင္မွားေနလုိ႔
သခင္ရဲ႕ေမတၱာစက္၀ုိင္းက ႐ုန္းထြက္ၿပီလား
ၿခံ၀င္းရဲ႕ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းဟာ လူသားရယ္ သင့္အတြက္ပါ
အုိ သုိးသငယ္ ေရွ႕ဆက္မလွမ္းခင္ ျပန္ေတြးၾကည့္ပါေလ

VERSE 2
ၿခံ၀င္းရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ အႏၱရာယ္မ်ားစြာနဲ႔
ႀကံဳေတြ႕ရမယ္ အုိ သုိးသငယ္ ထိတ္လန္႔စရာပဲ
ျပန္ခဲ့ သခင့္ေခၚသံၾကားရင္ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္လွမ္းခဲ့ေလ
သခင္ဘုရား ၿခံ၀င္းတံခါး၀မွာ အစဥ္ေစာင့္လုိ႔ႀကိဳေန

CHORUS
ျပန္ခဲ့ပါ သူ႕ေမတၱာ ေစာင့္ထိန္းမယ္ သုိးေလးရယ္
ဘယ္အတြက္ သင္ အေ၀းသုိ႔ေျပးေနလဲ
အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးခင္ ေတြ႕ျမင္ သိစမ္းပါ
အသက္စမ္းေရတြင္းေရာက္ေအာင္
သခင္ပုိ႔ေဆာင္ေပးလိမ့္မယ္ေလ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.