ဆက္ကပ္မယ္

>>>Download

VERSE 1
လုိအင္ဆႏၵနဲ႔ တပ္မက္မႈေတြ ဘယ္လုိမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရပါ
တကယ္ေတာ့ ထုိအရာမ်ားအားလံုး မတည္ၿမဲျခင္းေတြ
သိေနလ်က္နဲ႔တြယ္တာခဲ့ မုိက္ျပစ္မ်ားၾကား သခင့္အတြက္ တကယ္ပဲ
မွားယြင္းမိတဲ့ အျပဳအမူေတြၾကား
စိတ္ဓါတ္ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းလုိ႔လာခဲ့ၿပီ

VERSE 2
ေနာင္တတရားနဲ႔ သခင္ဆီ အျပစ္မ်ား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္
ႀကံဳေနရတဲ့ေ၀ဒနာ ဒုကၡမွ လြတ္ၿငိမ္းလာ
စမ္းလုိေအးတဲ့ဘ၀မ်ဳိး ယေန႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္ရလုိ႔လာၿပီ
ေရွ႕ဆက္ရမယ့္အသက္တာအတြက္
လံုး၀ မေၾကာက္ဘဲ သခင့္ဆီလွမ္းနုိင္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
အမွန္တကယ္ပဲ စဥ္းစားေတြးတဲ့အခါတုိင္း
ေယ႐ႈရဲ႕ခ်စ္ေမတၱာေတာ္ဟာ ႀကီးမား
မယံုႏုိင္ေအာင္ဘဲ အေသြးျဖင့္ရင္းၿပီး
သူေလ အျပစ္ေတြအတြက္ အသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ရွာ

ENDING
သခင့္အတြက္ ဒုိ႔အားလံုး ဆက္ကပ္မယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.