နားေထာင္ပါဦး

>>>Download

ေတးရး - ဗစ္ထရီမူး
ေတးဆုိ - ေရဗကၠ၀င္း

VERSE 1:
ဘ၀ရဲ႕ခရီးဟာ တကယ္ကုိ ၾကမ္းတမ္းတယ္
ေမာပန္းခဲ့ၿပီ ဒီလုိ ႏွလံုးသားေလး
အုိ ဘယ္လုိမ်ား လန္းဆန္းပါ့မလဲ

VERSE 2:
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့သမွ်ရယ္
ဆံုး႐ႈံးရၿပီ ဒီလုိ ႏွလံုးသားေလး
အုိ ဘယ္လုိမ်ား ျဖည့္ဆည္းရမယ္
တကယ္လည္းမတတ္ႏုိင္ ရင္မွာ အ႐ႈံးနဲ႔ကြယ္

CHORUS:
ေမာပန္းလြန္းတဲ့ ႏွလံုးသားေလးအတြက္ စမ္းေရေအး
သူေပးလုိ႔ေနတယ္
ဆံုး႐ႈံးရတဲ့ ဒုိ႔ဘ၀မ်ားအတြက္ ျပည့္စံုဖုိ႔
ျဖည့္ဆည္းေပးေနမယ္
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေခၚဖိတ္လုိ႔ေန နားေထာင္ပါဦး
၀န္ေလးေသာသူ ေခၚဖိတ္တဲ့အသံ နားေထာင္လုိက္ဦး


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.