သုည၏ေနာင္တ

>>>Download

ေတးရး - စတုန္း
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
ဘာမွလည္း အရာမ၀င္တဲ့ မာနေတြ
အစဥ္သာေမြး ႏွိမ့္ခ်ျခင္းေတြ မရွိႏုိင္တဲ့အခါ
ႏူးညံ့ေသာ အၾကင္နာမ်ား လူသားေတြကုိ မေပးႏုိင္
ဒီဘ၀ဟာ တကယ္ ရွက္စရာပါ

VERSE 2:
အေတာင္က်ဳိးခဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မာန္ေလွ်ာ့ၿပီး
ဘယ္မွာလဲ ကုိယ့္ရဲ႕အစြမ္း ကုိယ္မကုိးကြယ္၀ံ့ပါ
ႀကီးျမတ္ေသာ ၾကင္နာတရား လူသားေတြရဲ႕အၾကားမွာ
ကုိယ္ေတြ႕လာ တကယ္ေမတၱာပါ

CHORUS:
ငါသည္ သင့္အား စြန္႔ပစ္၍မထား
သင္ႏွင့္အတူ ငါရွိမည္ဆုိတဲ့
ခံယူရဲရင့္ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ခြန္အားမ်ားေပးပါ ဘုရား
အျပစ္မ်ားသူ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေတာင္းဆုမ်ား

VERSE 3:
ေနာင္တနဲ႔ ေန၀င္မယ့္အခ်ိန္မ်ားကုိ
ပယ္ကာရွားသြားႏုိင္ဖုိ႔ အစဥ္အားမ်ား ေပးသနားပါ
ေရွ႕ဆက္ခရီး လူေတြအတြက္ ထိလဲစရာျဖစ္မသြားေအာင္
အရွင္ဘုရားရယ္ ေစာင့္ထိန္းမူပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.