အႏႈိင္းမဲ့ေမတၱာ

>>>Download

ေတးရး - ကာလက္
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
ဒီအျပစ္မ်ားရဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္မႈေတြထဲ
ဆုိးရြားတဲ့ ဇာတိစိတ္ရဲ႕ ေက်းကၽြန္မ်ား
မာန္မာနေတြ ေထာင္လႊားၿပီး ေလာဘေရွ႕တန္းထား
စာနာမႈေတြ ကင္းမဲ့တဲ့ အတၱလူသားမ်ားရယ္

VERSE 2
ယံုၾကည္ေတြ ဆုိေပမယ့္လည္းေလ
ငါဆုိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္သာ အစဥ္အၿမဲ အသက္ရွင္ေန
ျပႆနာမ်ားနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ခ်ိန္ အားကုိးသူမရွိမွသာ
ကုိယ္ေတာ္အား အသနားခံ ေတာင္းေလွ်ာက္တတ္သည္

PRE-CHO
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာဟာ ႀကီးမားလြန္းတယ္
ႏႈိင္းလုိ႔မရတဲ့ အခ်စ္ဟာ သူ႕အခ်စ္ပဲ စဥ္းစားလုိ႔မမွီဘူး

CHORUS
သင့္ဘ၀ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္စရာထဲမွာ
ေယ႐ႈကုိသာ ေသခ်ာစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္အပ္ႏွံပါ
ေျခာက္ကပ္တဲ့ သင့္၀ိညာဥ္လည္း
အစဥ္လန္းဆန္းဖုိ႔ရန္ ကုိယ္ေတာ္အား
အခ်ိန္တုိင္း နာရီတုိင္း စုိးမုိးခြင့္ေပးလုိက္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.