ကရာနီဆူးခက္

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - ဆူးေလး

(အုိး အုိ အုိး အုိ      ေရး ေရး )

VERSE 1:
ကရာနီေတာင္ေပၚမွာ အသက္စြန္႔ခဲ့
ႀကီးျမတ္လွတဲ့ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာမ်ား
ဆူးခင္းလမ္းေပၚက သူ႕ရဲ႕ေျခရာ
ေသြးစက္မ်ားနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ခႏၶာ

CHORUS:
ကရာနီကုန္းထက္ ေျခေတာ္ရင္းေသြးစက္
ေခါင္းေပၚက ဆူးခက္ ေရး
ၾကင္နာျခင္းျပခဲ့ ဒီလူသားမ်ားအတြက္
အသက္ေတာ္စြန္႔ခဲ့ ေရး

VERSE 2:
ေသျခင္းကုိရင္ဆုိင္ခဲ့ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔
ရွင္ျပန္ကာထေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ
သူ႕ရဲ႕ႏွလံုးသား အသက္စေတးခဲ့
ေသျခင္းတရားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီ

ENDING
အသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ခဲ့
ေသျခင္းတရားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီ
ေခါင္းေပၚက ဆူးခက္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.