ဒူးေထာက္လုိက္

>>>Download

ေတးရး - ဘရန္ဆုိင္း၊ M.လဆန္
ေတးဆုိ - SNO

VERSE 1
အ႐ႈံးဒဏ္မ်ား ဖိစီးလြန္းေနလုိ႔
ေလာကဓံအား အႏုိင္ေပးလုိက္မွာလား
မိတ္ေဆြရယ္ ဟူး ေျပာစမ္းပါဦး

VERSE 2
႐ုန္းမရတဲ့ ဒီဘ၀ရဲ႕ႏြံထဲ
ကူးခတ္လုိ႔ လက္ပန္းက်ေနၿပီလား
မိတ္ေဆြရယ္ ဟူး ေျပာစမ္းပါဦး

CHORUS
ရဲရင့္ျခင္းေတြနဲ႔ အၿမဲေလွ်ာက္ခဲ့ပါလ်က္
ဒုကၡႏြံထဲ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ခဲ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာနဲ႔ မျပည့္ဘ၀ႏုိင္ဘဲ
ေလာကအေမွာင္ထဲ မွားယြင္းေနဆဲ
အလင္းရွင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကမ္းလက္ကုိပဲ
ၿမဲၿမဲကုိင္စြဲ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ အုိ မိတ္ေဆြ
သင့္အသက္တာ ေပးအပ္လုိက္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.