ေယ႐ႈငါ့ကုိခ်စ္ေပ၏

>>>Download >>>Download [Karen]

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
ေယ႐ႈ ငါ့ကုိခ်စ္ေပ၏
က်မ္းစာအားျဖင့္ သိရသည္
အားငယ္သူငယ္မ်ားပုိင္ေပ
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စြမ္း ႀကီးမူေလ

CHORUS:
ဟုတ္ေပ ခ်စ္ေတာ္မူ ဟုတ္ေပ ခ်စ္မူ၏
ဟုတ္ေပ ခ်စ္ေတာ္မူ က်မ္းစာအားျဖင့္ သိသည္

VERSE 2:
ေယ႐ႈ ငါ့ကုိခ်စ္ေပ၏
ေကာင္းကင္ဖြင့္ရန္ ေသခံသည္
ငါ၏ ျပစ္စြန္း ေဆးေၾကာေလ
သူငယ္ကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပး

VERSE 3:
ေယ႐ႈ ငါ့ကုိခ်စ္ေပ၏
ငါ့အပါးတြင္ စဥ္ေနမည္
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ငါခ်စ္လွ်င္
သိေသာ ေကာင္းကင္သုိ႔ေဆာင္ထင္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.