ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ခုိလႈံရာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
(ဒုကၡထဲမွ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းလွ်င္
ေယ႐ႈရွင္ကုိ ေအာက္ေမ့သတိရပါ
သင့္ကုိ ေစာင္မပုိ႔ေဆာင္ေကာင္းႀကီးေပးမည္
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ အားကုိးပါ)

CHORUS
(ေသာကမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ေသာအခါ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ အနားမွာ ၿမဲစြာ
လက္ကုိစြဲလ်က္ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူရွာ
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ခုိလႈံရာ)

VERSE 2
စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ေတြ႕လွ်င္
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အၿမဲခ်ီးမြမ္းၾကပါ
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ထံခ်ဥ္းကပ္ပါ
သက္ထာ၀ရကုိရမည္

VERSE 3
ခ်စ္သူမိတ္ေဆြမ်ား စြန္႔ခြာသြားလွ်င္
သင္ႏွင့္အတူ ေယ႐ႈရွိမည္ ဧကန္
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္သက္ရွင္ ေျဖႏွစ္သိမ့္ကာ
ေန႔တုိင္းသီခ်င္းဆုိႏုိင္သည္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.