မဆံုးေသးေသာခရီး

>>>Download

ေတးရး - ေစာ၀ီး(လ္)ဖရက္
ေတးဆုိ - စံပီး၊ ရိန္မုိး

VERSE:
ေဟာင္းႏြမ္းေသာ ေႏွာင္းရက္ခ်ိန္ေတြကုိ ႏွလုံုးသားမွာ ေမ့ေပ်ာက္သြားေအာင္
တိတ္တိတ္ကေလးႀကိတ္ကာ ေျဖေသာ္လည္း တမ္းတေအာက္ေမ့တယ္
(ႏွလံုးသားလည္း ေမာဟုိက္ေလာက္ကၽြမ္းသြား ဘုရားရွင္ သိပ္ရက္စက္တယ္
ဒီအေတြးမ်ဳိးေလး စိတ္မွာ၀င္လာရင္ လူ႕အတၱ တယူသန္စိတ္ေတြဖယ္)

CHORUS 1:
ဆင္ျခင္ေတြးမွ ေသခ်ာနားလည္ သခင့္အလုိက ျမင့္ျမတ္ေပတယ္
သူဖန္ဆင္း သူခ်စ္တဲ့လူသားမ်ား သူ႐ုပ္သိမ္းတာ ဘာမ်ား ၿငိဳျငင္ဦးမွာလဲ

VERSE 2:
ညႇဳိးႏြမ္းေသာ ေဟာင္းရြက္၀ါကေလးမ်ား တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေၾကြလြင့္ပါးသြားခ်ိန္
ရြက္ႏုေလးအသစ္တဖန္ ေ၀ျပန္တယ္ စိမ္းလန္းရစၿမဲပါ
(ပုပ္ပ်က္တဲ့ လူ႕ရဲ႕ခႏၶာဟာ သခၤ်ဳိင္းမွာ ခရီးမဆံုးေသးပါ
ေသျခင္းျမစ္ကမ္းေလးကုိ လြန္ေလမွ ခရီးဆက္မယ္ ထာ၀ရေကာင္းကင္ဘံု)

CHORUS 2:
ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္ ခုိင္မာခဲ့ရင္ ဘုန္း၀င္စားခြင့္ရွိေနတယ္
ေျမမွာေမြး ေျမမႈန္႔သုိ႔ ျပန္သြားလည္း ပူေဆြးမ်က္ရည္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ၀ိညာဥ္အသက္ရွင္မယ္
(ေနေလာင္မႏြမ္း ရြက္စိမ္းျမေရာင္လႊမ္းေသာ ထာ၀ရေကာင္းကင္ဘံုထက္ ၀ိညာဥ္အသက္ရွင္မယ္)
(အုိနာျခင္း ေသျခင္းကင္းမဲ့ေသာ ပရဒိသုဘံုမွာ ဒုိ႔ျပန္ဆံုၾကမယ္ေနာ္)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.