အေစခံလမ္း

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - ကဗ်ာဘြဲ႕မွဴး

VERSE 1:
အေစခံလမ္းေလး ေလွ်ာက္မယ္ေလ
အႏၱရာယ္ေတာင္တန္းေတြ ေက်ာ္ျဖတ္မယ္
စာတန္ဘယ္လုိ တားဆီးျဖတ္ပါေစ
ခုိင္မာေသာ စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔

VERSE 2:
ေမွာင္မုိက္ေသာ ေလာကအလယ္မွာ
အဆင္မေျပတာေတြ ႀကံဳေတြ႕မယ္
ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ တစ္ခုေတာ့ေပးဆပ္မယ္
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဆက္လွမ္းမယ္

CHORUS:
စာတန္ဘယ္လုိ ဘယ္ပံုမ်ဳိး
စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ဳိးေတြ
ေနာင္တတရားမ်ားရွိဖုိ႔ရာ
ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖန္႔ေ၀မယ္
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တည္လုၿပီ
အေစခံလမ္းေလး ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္

VERSE 3:
နာက်င္ညႇင္းဆဲျခင္းေတြလည္း
တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ေလ ႀကံဳေတြ႕မယ္
ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးေပါ့ ေရာက္ရွိပါေစ
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.