အစဥ္ခ်ီးမြမ္း

>>>Download

ေတးရး - ပါသဲ
ေတးဆုိ - Ah ႐ုန္း

VERSE 1
ေမြးဖြားျခင္းမွစ၍ ယေန႔ထက္ထိတုိင္ကြယ္
ကြယ္ကာေစာင္မေပးသနားခဲ့ၿပီပဲ
ေပ်ာ္ရႊင္အသက္တာနဲ႔ေလ ေက်းဇူးေတာ္ မေရတြက္ႏုိင္
အစဥ္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ေလၿပီ

VERSE 2
ရက္မွ လသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ လမွ ႏွစ္သုိ႔ခ်ီ
ဥာဏ္ပညာေပး ေဘးမ်ားကင္းေစၿပီ
ေပ်ာ္ရႊင္အသက္တာနဲ႔ေလ တေရြ႕ေရြ႕သာကုန္ဆံုးၿပီ
ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းဆုိမယ္

CHORUS
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရင္းေလ
မနက္ျဖန္အတြက္ ေတြးဖုိ႔ မပူေတာ့
ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔အသက္တာ ဆက္ကပ္ရင္းနဲ႔ ေရွ႕သုိ႔ဆက္မယ္
ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းဆုိမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.