ႏႈိးေဆာ္စာ

>>>Download


ေတးရး - SNO
ေတးဆုိ - SNO

VERSE 1:
ေစာင့္ေနရရင္ လူေတြဟာ စိတ္မရွည္ၾကဘူး
ျဖစ္လာမွာ ႀကိဳေတြးေၾကာက္တတ္တာ လူေတြရဲ႕စိတ္ကူး
ဒုကၡ သုခေတြထဲ စီးေမ်ာလုိ႔ေနခဲ့တယ္
ျပန္လာမွာကုိ သိေနသားပဲ ေစာင့္မေနခ်င္ဘူး
ေမတၱာပြားပါ ေတာင္းဆုျပဳပါ ဒါကုိ မေမ့သင့္ဘူး
ဒုိ႔ရဲ႕ကမၻာႀကီးတစ္ဘက္မွာ ဘာေတြရွိဦးမလဲ

CHORUS:
ျပန္လာခ်ိန္ နီး နီးေနၿပီ
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ေစာင့္ဆုိင္းၾကေလာ့ သတိနဲ႔ ေစာင့္ဆုိင္းၾက
ျပန္လာခ်ိန္ နီး နီးေနခဲ့ၿပီ
ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္ နီးလုိ႔လာၿပီ

VERSE 2:
ေလာကီေရးရာကိစၥေတြမွာ နားရတယ္မရွိဘူးလုိ႔
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးကာ ေရွာင္မေနသင့္ပါဘူး
အိပ္မက္စိတ္ကူးေတြနဲ႔ စီးခ်င္းထုိးေနၾကတယ္
တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ အေသးအဖြဲမ်ားဟာ အေရးပါလုိ႔ေနေတာ့
လူသားမွာရွိတဲ့ စိတ္နဲ႔ခႏၶာ ရွင္းရခဲ့ၿပီေပါ့
အလင္းနဲ႔အေမွာင္နဲ႔ၾကားမွာ အမွန္အကန္ကုိ ေရြးခ်ယ္

ENDING:
(ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္
ေနာက္ဆံုးေသာ အခြင့္အေရးေတြ/ေလး)No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.